ܟܣܦܐ (ܣܐܡܐ)

ܠܩܢܐ ܝܘܢܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܢ ܟܣܦܐ

ܟܣܦܐ ܐܘ ܣܐܡܐ (ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܥܬܝܩܐ: سیم) ܗܘ ܚܦܪܐ ܐܘ ܢܦܩܐ ܚܘܪܐ ܓܘܢܐ ܡܬܛܣܣܢܐ ܕܡܬܚܫܒ ܡܗܘܐ ܝܩܝܪ ܕ̈ܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܒܬܪ ܕܗܒܐ. ܬܘܒ ܒܣܘܟܠ ܙܘܙܐ ܘܥܘܪܦܢܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܣܦܵܐ ܐܘ ܣܹܐܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܸܣ̈ܦܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܣܦܳܐ ܐܘ ܣܺܐܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܶܣ̈ܦܶܐ)