ܡܛܪܐ ܗܘ ܡܝ̈ܐ ܕܡܬܪܣܡܝܢ ܡܢ ܥܢܢ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܢܘܛܦܬ̈ܐ. ܡܫܡܗܐܝܬ ܒܫܘܚܠܦܐ ܣܬܘܝܐ܀

ܡܛܪܐ ܒܢܚܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܸܛܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܸܛܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܶܛܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܶܛܪ̈ܶܐ )