ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ ܕܝ ܠܘܕܒܝܩܘ ܒܘܪܢܪܘܜܝ ܣܝܡܘܢܝ (ܐܝܛܠܐܝܬ: Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) ܐܦ ܐܬܝܕܥ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ (Michelangelo) (ܐܬܝܠܕ 6 ܒܐܕܪ 1475 - ܡܝܬ 18 ܒܫܒܛ 1664) ܗܘܐ ܪܫܘܡܐ ܘܨܝܪܐ ܘܐܪܕܝܟܠܐ ܐܝܜܠܝܐ ܒܙܒܢ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ. ܗܘ ܘܕܘ ܒܢܫܝ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀

ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ
ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ
ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ
ܡܕܥ̈ܐ ܦܪܨܘܦܝ̈ܐ
ܫܡܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ ܕܝ ܠܘܕܦܝܓܘ ܒܘܢܪܘܬܝ
ܣܝܩܘܡ ܡܘܠܕܐ 6 ܒܐܕܪ,1475
ܕܘܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܬܘܣܟܢܐ
ܣܝܩܘܡ ܕܫܘܢܝܐ 18 ܒܫܒܛ,1564 (88 ܫܢ̈ܐ)
ܕܘܟܐ ܕܒܗ ܡܝܬ ܪܗܘܡܐ
ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܐܝܛܠܢܝܐ
ܡܕܪܫܬܐ ܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ
ܦܠܛ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܩܝܡܬܐ ܕܕܘܝܕ ، ܠܘܚܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܕܡ ، ܩܝܡܬܐ ܕܒܝܬܬܐ
ܦܝܝܜܐ، ܓܠܘܦܘܬܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ.