ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܣܪ ܥܝܢܐ

ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܣܪ ܥܝܢܐ ܐܘ ܒܝܬ ܐܘܪܗܝܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܒܐܢܛܘܠܝܐ܂ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܣܪ ܥܝ̈ܢܐ ܥܡܐ ܡܡܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܂ ܥܣܪ ܥܝ̈ܢܐ ܐܘ ܐܘܪܗܝ ܝܬܪܕ ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܣܠܟܘܐܝܕ ܒܫܢܬܐ ܕ132 ܩܕܡ ܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

ܒܝܬ ܥܣܪ ܥܝܢܐ (ܣܘܡܩܬܐ) ܐܝܟ ܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܐ