ܫܠܡܐ ܥܠܝܟܘܢ.

ܐܡܪܝܟܝܐ ܐܢܐ ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܠܫܢܐ ܕܐܢܓܠܝܐ ܛܒ܇ ܘܝܠܦ ܐܢܐ ܠܠܫܢܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܘܝܕܥܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܒܬܠܡܘܕ ܒܒܠܝܐ ܘܕܒܛܪܓܘ̈ܡܐ܇ ܚܘܝ ܠܝ ܐܢ ܡܫܟܚܢܐ ܠܡܥܒܕ ܡܢܐ ܠܡܥܕܪ ܠܘܝܩܝ ܗܢܐ܇ ܡܫܟܚܢܐ ܠܬܪܓܡܘ ܕ̈ܦܐ ܡܐܢܓܠܝܐ ܠܐܪܡܝܐ܇

Hello,

I am an American and speak English fluently. I am learning Syriac and know the Aramaic of the Babylonian Talmud and of the Targumim. Please tell me if there is anything I can do to help on this Wiki. I can translate pages from English to Aramaic.

ܒܫܝܢܐEdit

ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܒܐܚܐ ܝܕܝܕܐ McKorn

Welcome to the Aramaic Wikipedia, any participation is most welcomed and appreciated.

--Basharh 00:34, 20 ܬܫܪܝܢ ܒ 2009 (UTC)


ܣܒܪܢܐ ܕܐܬܪܓܡ ܡܓܠ̈ܐ ܚܘܝܚ̈ܐ ܙܥܘܖ̈ܐ ܡܢ ܐܢܓܠܝܐ ܠܐܪܡܝܐ (ܣܘܪܝܝܐ)܇ ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܟܚ ܠܡܬܪܓܡܘ ܘܠܝ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܕܠܡܐ ܒܥܝܢܐ ܡܢ ܕܢܩܪܐ ܠܗܘܢ ܘܠܡܫܚܠܦܘܬܗܘܢ܇

I plan to translate random short pages from English to Aramaic (Syraic), but I will not be able to translate perfectly and therefore might need someone someone to read them and edit them. Please correct any errors I make.

--McKorn 03:45, 20 ܬܫܪܝܢ ܒ 2009 (UTC)