ܫܠܡܐ ܥܠܝܟܘܢ.

ܐܡܪܝܟܝܐ ܐܢܐ ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܠܫܢܐ ܕܐܢܓܠܝܐ ܛܒ܇ ܘܝܠܦ ܐܢܐ ܠܠܫܢܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܘܝܕܥܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܒܬܠܡܘܕ ܒܒܠܝܐ ܘܕܒܛܪܓܘ̈ܡܐ܇ ܚܘܝ ܠܝ ܐܢ ܡܫܟܚܢܐ ܠܡܥܒܕ ܡܢܐ ܠܡܥܕܪ ܠܘܝܩܝ ܗܢܐ܇ ܡܫܟܚܢܐ ܠܬܪܓܡܘ ܕ̈ܦܐ ܡܐܢܓܠܝܐ ܠܐܪܡܝܐ܇

Hello,

I am an American and speak English fluently. I am learning Syriac and know the Aramaic of the Babylonian Talmud and of the Targumim. Please tell me if there is anything I can do to help on this Wiki. I can translate pages from English to Aramaic.