ܡܥܝܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܒܗ ܡܬܦܫܪܐ ܘܡܬܬܡܝܨܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܒܪܢܫܐ. ܡܥܝ̈ܐ ܐܬܦܠܓܬ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܡܥܝ̈ܐ ܥܒܝ̈ܐ ܘܡܥܝ̈ܐ ܩܛܝܢ̈ܐ܀

ܐܣܛܘܡܟܐ ܘܡܥܝ̈ܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܥܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܲܝܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܥܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܰܝܳܐ)