ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܩܕܝܫܐ ܡܫܡܗܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܡܬܝܕܥܐ ܒܫܡܗ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܐܫܬܬܣܬ ܒܫܢܬ 397 ܡܪܢܝܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܐܪܡܐܝܬ ܒܬܪܥܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܛܘܪܩܝܐ

ܘܐܝܬܘܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܐ ܒܟܠܗ ܬܐܒܝܠ ܘܢܦܠ ܒܦܠܓܐ ܕܐܬܪܐ ܡܒܪܟܐ ܘܡܫܡܗܐ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ܂ ܘܗܦܟܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܀

ܘܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܒܫܢܬ 397 ܒܝܕ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܟܕ ܥܕܪ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܕܡܝܟܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܒܬܠܬ ܐܣ̈ܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܐܦܐ ܩܘܝܬ̥ ܒܐܐܪ ܣܗܕܘܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ܀

ܘܟܢ ܐܫܬܡܗܬ ܒܫܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܐ ܘܐܬܥܢܘܝ ܗܘܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ -ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܩܕܝܫܐ - ܥܕܡܐ ܕܗܘܐ ܚܣܝܐ ܘܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܡܝ̈ܬܐ ܘ ܛܪܕ ܫܐܕܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܥܒܕ܂ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ܀