ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܗܝ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܘܛܒܝܒܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܘܡܕܝܕ ܘܐܙܟ ܘܟܦܫܢܗ܆ ܘܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܝܘܡܢܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕܫܬܝܢ ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܩܛܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܫܒܒܬܐ ܕܩܡܫܠܝ܀

ܒܘܪ̈ܓܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܝܪܐ

ܫܚܠܦ

ܘܗܦܟ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܗܕܐ ܕܝܪܐ ܠܫܢܬ 397ܡ ܟܕ ܫܬܐܣ ܠܗ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܒܥܘܕܪܢ ܡܠܐܟ ܡܪܝܐ ܕܐܬܐ ܒܠܠܝܐ ܠܣܘܝܥܗܘܢ. ܘܟܢ ܐܫܬܡܗܬ ܒܫܡܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ܆ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܫܗܪܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܘܟܢ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܡܘܠܕܐ܆ ܘܐܝܬ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐ ܓܪ̈ܡܐ ܕܬܪܥܣܪܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܪܒܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܡܪܝ ܩܪܐܦܘܣ (ܚܣܝܐ ܕܨܘܪ ܒܙܒܢܐ ܕܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܘ ܡܪܝ ܩܪܐܦܘܣ ܐܣܪܚܗ ܟܗܢܐ ܠܩܪܛܡܝܢ)܆ ܘܫܪܟܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܐܬܨܒܬܘ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܚܘܒܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡܝܪܐ ܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ܆ ܘܕܗܠܟܘ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܒܕܘܪ̈ܟܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܐܬܥܢܘܝܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܨܠܘܬܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܬܗܘܐ ܥܡܢ ܐܡܝܢ܀

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ

ܐܣܘܪ̈ܐ ܓܘ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ