ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ

ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ (ܝܘܡܢܐ ܥܝܪܐܩ) ܒܫܢܬܐ ܕ1904 ܘܫܢܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܫܢܬܐ ܕ1969. ܐܬܣܝܡ ܠܕܪܓܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܒܣܝܩܘܡ 11 ܒܐܒ 1968 ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܝܥܐ ܛܘܒܢܐ. ܚܘܠܦܗ ܒܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܗܘ ܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1970܀

ܠܦܦܐ:Mar Toma Drmo.jpg
ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ