ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܪܒܐܝܬ: الكنيسة الشرقية القديمة) ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ ܕ1968. ܥܕܬܐ ܗܝ ܦܠܝܓܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 1968
ܡܩܝܡܢܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܒܓܕܐܕ܇ ܥܝܪܐܩ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܟܠܕܝܬܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ ܩܘܪܒܐ ܠ20.000
http://www.stzaiacathedral.org.au
http://www.karozota.com

ܥܕܬܐ ܗܝ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ܗܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ.

ܟܗܢܘܬܐ

ܫܚܠܦ

ܦܛܪܝܪܟܐ

ܫܚܠܦ

ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܗܘ ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ (ܒܓܕܐܕ).

ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ

ܫܚܠܦ

ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ

ܫܚܠܦ


ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ