ܡܪܪܬܐ

ܡܪܪܬܐ ܗܕܡܐ ܕܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܡܪܬܐ ܕܡܬܟܝܢ ܒܝܕ ܟܒܕܐ܀

ܡܪܪܬܐ #5

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܪܵܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܪܵܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܪܳܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܪܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)