ܟܒܕܐ ܐܝܬܝܗ ܗܕܡܐ ܓܘܝܐ ܐܢܢܩܝܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܠܒܐ܀

ܟܒܕܐ ܕܥܪܒܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܒ݂ܕܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܒ݂ܕ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܒ݂ܕܳܐ ܐܘ ܟܶܒ݂ܕܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܒ݂ܕ̈ܳܬ݂ܳܐ)