ܢܨܒܬܐ ܐܘ ܝܥܝܬܐ ܗܝ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܕܪܒܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܦܪܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܘܡ̈ܝܐ܁ ܢ̈ܨܒܬܐ ܚ̈ܝܢ ܒܐܪܥܐ ܘܒܡ̈ܝܐ܁ ܐܝܬ ܩܠܝܠ ܢ̈ܨܒܬܐ ܕܐ̈ܟܠܢ ܠܚ̈ܝܘܬܐ܀