ܢܩܒܬܐ

ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܝܫܐ ܕܐܠܗܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ ܐܦܪܘܕܝܛܐ ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܓܢܣܐ ܢܩܒܬܢܝܐ

ܢܩܒܬܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܸܩܒ݂ܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܶܩܒ݂ܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܶܩ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝEdit