ܣܢ (ܢܗܪܐ)

ܣܢ (ܦܪܢܣܐܝܬ: La Seine‏) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܗܪ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܪܢܣܐ. ܣܢ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܣܦܢ̈ܐ ܕܬܓܪܘܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܫܪ̈ܫܐ ܕܓܪܫܝܢ ܡܫܢܝܢܘܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܦܐܪܝܣ. ܐܘܪܟܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܢ ܗܘ 776 km܀

ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܣܝܢ
ܫܚܠܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܝܢ