ܥܛܡܐ

ܥܛܡܐ ܐܘ ܥܛܡܬܐ ܡܢܬܐ ܕܪܓܠܐ ܥܒܝܛܬ ܒܣܪܐ ܕܐܚܝܕܐ ܒܝܢܬ ܚܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܐ܀

ܓܪܡܐ ܕܥܛܡܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܛܡܵܐ . ܥܛܲܡܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܛ̈ܡܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܛܡܳܐ . ܥܛܰܡܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܛ̈ܡܳܬ̥ܳܐ)