ܩܠܦܬܐ ܕܒܣܡܐ

ܩܠܦܬܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܐܘ ܩܠܦܬܐ ܕܠܒܘܢܬܐ (ܐܢܓܠܝܐܝܬ Cinnamon) ܗܝ ܡܕܟܘܢܐ܀

ܨܝܒܐ ܘܓܪܝܫܐ ܕܩܠܦܬܐ ܕܒܣܡ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܠܵܦܬܵܐ ܕܒ݂ܸܣܡܹ̈ܐ . ܩܠܵܦܬܵܐ ܕܲܠܒ݂ܘܿܢ݇ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܠܳܦܬܳܐ ܕܒ̥ܶܣ̈ܡܶܐ . ܩܠܳܦܬܳܐ ܕܰܠܒ̥ܘܽܢ̱ܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )