ܪܚܝܐ

ܪܚܝܐ ܗܝ ܡܐܢܐ ܕܛܚܢܝܢ ܒܗ ܚܛ̈ܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ܀

ܪܚܝܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܪܚܝܐ ܟܐܦܝܬܐEdit

ܗܝ ܐܕܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܫܪܫܝܐ ܕܪܚܝܐ ܒܥܬܝܩܐ. ܪܚܝܐ ܟܐܦܝܬܐ ܐܒܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܚܢ̈ܐ܀

ܪܚܝܐ ܡܝܝܬܐEdit

ܗܝ ܪܚܝܐ ܕܐܦܠܚ ܡܝ̈ܐ ܠܛܚܢܐ܀

ܪܚܝܐ ܘܪܚܝܬܐEdit

ܗܝ ܪܚܝܐ ܕܐܦܠܚ ܪܘܚܐ ܠܛܚܢܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܲܚܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܚܲܝܵܐ . ܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܰܚܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܚܰܘܳܬ̥ܳܐ)