ܪܡܕܐܢ

ܪܡܕܐܢ ܐܘ ܪܡܙܐܢ (ܥܪܒܐܝܬ: رمضان) ܗܘ ܝܪܚܐ ܕܬܫܥܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܡܫܠܡܝܬܐ. ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܨܡ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܢ ܕܢܚܐ ܕܫܡܫܐ ܠܥܪܒܐ ܕܫܡܫܐ. ܒܬܪ ܪܡܕܐܢ ܫܪܝ ܥܐܕܐ ܕܐܦܛܐܪ܀