ܪܡܕܐܢ، ܪܡܕܢ ܐܘ ܪܡܨܐܢ (ܥܪܒܐܝܬ رمضان) ܗܘ ܝܪܚܐ ܕܬܫܥܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܨܝܡܝܢ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܒܐܝܡܡܐ ܡܢ ܕܢܚܐ ܕܫܡܫܐ ܠܥܪܒܐ ܕܫܡܫܐ. ܒܬܪ ܪܡܕܐܢ ܫܪܝ ܥܐܕܐ ܕܐܦܛܐܪ܀