ܡܫܠܡܢܐ

ܡܫܠܡܢܐ (ܥܪܒܐܝܬ مُسْلِم) ܗܘ ܚܕ ܕܡܗܝܡܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܬܐ ܕܐܣܠܐܡ. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܘܪܐܢ ܗܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܓܠܝ ܗܘܐ ܠܡܘܚܡܕ ܢܒܝܐ܀

ܨܝܪܐ ܕܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܨܠܝܢ ܒܐܠܩܐܗܪܐ ܒ1865 ܒܝܕ ܓܐܢ ܠܝܘܢ ܓܝܪܘܡ.
ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܒܨܝܢ ܕܟܢܫܝܢ ܒܥܝܕ ܐܠܐܨܚܐ.

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܫܠܡܳܢ̈ܶܐ)