ܫܥܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܥܠܡܝܐ ܕܒܗ ܒܪܩܐ ܢܬܩܛܥ ܨܒܝܢܐܝܬ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܕܟܪܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܙܓܐ. ܐܦ ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܕܥܟܝܢ ܠܒܪܩܐ ܒܒܐܬ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܒܝܢܬ ܫܥ̈ܐ ܕ20:30 ܘܕ19:30܀

ܩܘܠܘܣܝܐܘܡ ܚܫܝܟܐ ܒܫܥܬܐ ܕܐܪܥܐ