Open main menu

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܙܪܩܐ

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ. ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܟܠܗܘܢ ܓܝܕ̈ܐ ܕܒܪܝܝܢ ܡܢ ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܣܪܝܢ ܡܘܚܐ ܘܚܒܠܐ ܟܘܒܝܐ ܥܡ ܗܕ̈ܡܐ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit