ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ. ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܟܠܗܘܢ ܓܝܕ̈ܐ ܕܒܪܝܝܢ ܡܢ ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܣܪܝܢ ܡܘܚܐ ܘܚܒܠܐ ܟܘܒܝܐ ܥܡ ܗܕ̈ܡܐ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܛܟܣܐ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܙܪܩܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ