ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ ܐܘ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܢ ܡܣܪܚ ܒܫܢܬܐ 69 ܐܘ 70 ܡ ܘܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܬܠܬ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܡܝܬ ܒܫܢܬܐ 110 ܡ ܒܪܗܘܡܐ ܐܝܟ ܣܗܕܐ܀

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ

ܕܘܟܪܢܐ ܕܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒ17 ܬܫܪܝܢ ܐ܀