ܐܟܪܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ ikkaru) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܕܬܐ ܕܙܪܥܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܟܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܕܬܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܟܠ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ܀

ܐܟܪܐ ܕܦܠܚ ܥܡ ܒܥܝܪ̈ܘܗܝ ܒܚܩܠܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܟܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܟܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ)