ܓܓܪܬܐ

ܓܓܪܬܐ (ܫܡܐ ܡܠܝܐ: ܓܪܓܪܬܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܓܘܝܐ ܒܨܘܪܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܢܛܪܐ ܩܢܝܐ ܕܪܐܬܐ ܘܒܗ ܡܬܦܪܐ ܩܠܐ܀

ܓܓܪܬܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܓܲܪܬܵܐ ܐܘ ܓܲܪܓܲܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܓܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܐܘ ܓܲܪܓܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܓܰܪܬܳܐ ܐܘ ܓܰܪܓܰܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܰܓܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܘ ܓܰܪܓܪ̈ܳܬ݂ܳܐ)