ܗܕܡܐ ܓܘܝܐ ܐܘ ܐܘܪܓܢܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: ὄργανον) ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܙܩܘܪ̈ܐ ܒܣܪ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܢܦܠܚܝܢ ܐܟܚܕ ܠܡܥܒܕ ܥܒܕܐ ܓܘܢܝܐ܀

ܗܕ̈ܡܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܕܵܡܵܐ ܓܲܘܵܝܵܐ ܐܘ ܐܘܿܪܓܲܢܘܿܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܕ̈ܵܡܹܐ ܓܲܘܵܝܹ̈ܐ ܐܘ ܐܘܿܪ̈ܓܲܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܕܳܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܘ ܐܽܘܪܓܰܢܳܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܷ̈ܐ ܐܘ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ