Open main menu
საქართველო
ܓܘܪܓܝܐ
ܐܬܐ ܕܓܘܪܓܝܐ ܢܝܫܐ ܕܓܘܪܓܝܐ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ძალა ერთობაშია
("ܚܝܠܐ ܒܚܘܝܕܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: თავისუფლება
("ܚܐܪܘܬܐ")
ܓܘܪܓܝܐ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ܄ ܐܘܪܘܦܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܓܘܪܓܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܬܒܝܠܝܣܝ
41°43′ ܓܪܒܝܐ 44°48′ ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܬܒܝܠܝܣܝ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܝܟܐܝܠ ܣܟܫܒܝܠܝ
ܢܝܩܘܠܘܙ ܓܝܠܘܪܝ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܚܘܝܕܐ ܣܘܒܝܬܝܐ
25 ܒܟܢܘܢ ܐ 1991
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
121 ܒܥܠܡܐ
69,700 km²
ܙܥܘܪܐ
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2005)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
117 ܒܥܠܡܐ
4,661,473
64 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2005)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
122 ܒܥܠܡܐ
15,500 ܡܠܝܘܢ $
$3,616
ܙܘ̈ܙܐ ܠܪܝ (ლ) (GEL)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 3
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ ge
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 995+
Georgia cities01.png

ܓܘܪܓܝܐ (ܓܘܪܓܐܝܬ საქართველო) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܘܒܐܘܪܘܦܐ. ܓܘܪܓܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܪܘܣܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܡܛܘܪܩܝܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܓܘܪܓܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܓܘܪܓܐܝܬ܀