ܓܠܝܠܐ (ܥܒܪܐܝܬ: הגליל‎܄ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Galileia܄ ܥܪܒܐܝܬ: الجليل) ܗܝ ܐܪܥܐ ܪܒܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܂ ܐܬܬܠܬܬ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ: ܓܠܝܠܐ ܥܠܝܬܐ ܘܓܠܝܠܐ ܬܚܬܝܬܐ ܘܓܠܝܠܐ ܡܥܪܒܝܬܐ. ܢܨܪܬ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ܀

ܓܠܝܠܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܠܝܼܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܠܻܝܠܴܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)