ܫܠܡܐ ܫܚܠܦ

ܫܠܡܐ ܠܟ܆ ܩܪܝ ܢܝ ܠܕܦܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܒܒܥܘ. --334a (ܡܡܠܠܐ) 16:54, 20 ܒܐܕܪ 2020 (UTC)Reply

ܫܠܡܐ ܬܪܝܢܐ ܫܚܠܦ

.ܫܠܵܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܵܐ! ܟܵܬ݂ܒܸܢܠܹ̄ܗ ܛܸܒܝܼ ܕܬܪܹܝܢ̄ ܒܐܸܢܓܠܹܝܬ݂ ܘܣܘܵܕ݂ܵܝܵܐ

ܒܫܲܝܢܵܐ ܐ̄ܬܹܐܠܘܼܟ݂ ܠܘܝܼܩܝܼܦܸܕ݂ܝܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ! ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܛܠܵܐ ܡܗܲܝܲܪܬܘܼܟ ܗܲܠ ܗܵܕܹܝܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܙܲܗܡܲܬ̇ ܩܪܝܼ ܠܗ̇ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ (ܩܲܘܵܐܢܝܼܢ) ܘܕܪܝܼ ܒܵܠܘܼܟ݂ ܒ

  • ܠܲܐ ܡܲܦܠܚܸܬ ܦܹܐ ܪܲܟ̰ܝܼܟ݂ܬܵܐ (ܦ̮) ܒܟ̰ܘܼܗ ܕܘܼܟܬ݂ܵܐ
  • ܠܵܐ ܡܲܦܠܚܸܬ ܣܘܵܕ݂ܵܝܵܐ ܐܲܒܲܕ̇

ܘܐܵܦ ܕܵܟ݂ܪܸܬ ܐܵܣܪܸܬ ܠܲܝܗܹܝܢ ܡ̈ܓܲܠܹܐ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܘܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܸܬ ܫܸܟ̈ܠܹܐ ܗܵܘܝܢ̄ ܓܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܵܡܪܸܬܠܝܼ ܐܸܢ ܣܵܢܩܸܬ ܠܡܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܢܕܝܼ. ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܪܲܒܵܐ!

Hello again! I'll write my second message in English and Vernacular Assyrian.

Welcome to the Classical Syriac Wikipedia! Thank you for your contributions thus far. Please take a minute to read the Rules/Customs Page; in particular

  • Do not use Pe rakkikhta (ܦ̮) in titles or articles themselves.
  • Do not use Modern Assyrian dialectal words.

Also remember to link up articles with those of other languages and scale images down. Let me know if you need help with anything. Thank you! --334a (ܡܡܠܠܐ) 17:50, 23 ܒܐܕܪ 2020 (UTC)Reply

ܫܠܡܵܐ ܘܫܝܼܢܵܐ ܐܚܘܢܵܐ ܡܝܘ̣ܩܪܵܐ ܒܣܝܡܐ ܠܡܢܗܪܝܬܘܟ؛ ܒܚܝܠܐ ܡܪܝܐ ܟܠ ܡܢܕܝ ܡܨܢ ܒܕ ܡܥܕܪܢ ܠܡܛܘܪܢܘܬܐ ܐܗܐ ܘܝܩܦܝܕܝܐ؛ ܘܒܣܝܡܐ ܗܪ ܗܕܟ ܠܡܥܕܪܢܘܬܘܟ ܘܩܒܠܬܘܟ ܛܒ݂ܬܵܐ ܬܘܕܝ ܣܓܝܼ. Assryian writer (ܡܡܠܠܐ) 18:46, 23 ܒܐܕܪ 2020 (UTC)Reply

ܡܬܪܨܠܗ ܠܝ ܚܒܪܢܐ ܡܦܠܚܢܘܢ ܒܣܘܕܝܐ ܣܒܒ ܐܗܐ ܠܫܢܐ ܦܪܝܣܐ ܘܕܠܦܠܝ ܒܡܕܪܫܬܐ. Assryian writer (ܡܡܠܠܐ) 19:07, 23 ܒܐܕܪ 2020 (UTC)Reply