ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܐܪܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܪܡܙܐ ܕܡܘܠܕܐ ܬܪܝܢܐ ܒܝܕ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܛܝ ܚܛܗ̈ܐ ܘܠܫܘܟܢ ܚܝ̈ܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܀

ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܬܝܗܒܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܢܬܬܓܡܥ ܗܘ ܕܥܡܕ ܒܡܝ̈ܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܟܢܐ ܚܙܝܢܢ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ 19:28 ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܐܝܟܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܡܪ: ܙܠܘ ܗܟܝܠ ܬܠܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܀ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܡܕ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ Edit


ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ
ܡܥܡܘܕܝܬܐ · ܡܘܪܘܢ · ܩܘܪܒܢܐ
ܬܝܒܘܬܐ · ܙܘܘܓܐ · ܟܗܢܘܬܐ · ܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ