ܡܪܕܝܢ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܪܕܝܢ ܐܘ ܡܪܕܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܫܐ ܡܪܕܝܢ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܝܬ ܒܗ̇ 65.000 ܒܢܝ̈ ܐܢܫ̈ܐ܀

ܡܪܕܝܢ

ܛܘܝܒ ܡܠܬܐ Edit

ܡܪܕܐ ܐܘ ܡܪܕܝܢ ܫܡܐ ܐܬܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܕܐ ܐܘܟܝܬ ܚܣܢܐ܀

ܪܬܡܐ Edit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܕܵܐ ܐܘ ܡܸܪܕܵܐ ܐܘ ܡܲܪܕܝܼܢ ܐܘ ܡܸܪܕܝܼܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܕܳܐ ܐܘ ܡܶܪܕܳܐ ܐܘ ܡܰܪܕܺܝܢ ܐܘ ܡܶܪܕܺܝܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)