ܡܪܕܝܢ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܪܕܝܢ ܐܘ ܡܪܕܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܫܐ ܡܪܕܝܢ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܝܬ ܒܗ̇ 65.000 ܒܢܝ̈ ܐܢܫ̈ܐ܀

ܡܪܕܝܢ

ܛܘܝܒ ܡܠܬܐ

ܫܚܠܦ

ܡܪܕܐ ܐܘ ܡܪܕܝܢ ܫܡܐ ܐܬܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܕܐ ܐܘܟܝܬ ܚܣܢܐ܀

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܕܵܐ ܐܘ ܡܸܪܕܵܐ ܐܘ ܡܲܪܕܝܼܢ ܐܘ ܡܸܪܕܝܼܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܕܳܐ ܐܘ ܡܶܪܕܳܐ ܐܘ ܡܰܪܕܺܝܢ ܐܘ ܡܶܪܕܺܝܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)