ܡܪܕܝܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܪܕܐ ܐܘ ܡܪܕܝܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܡܥܪܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܫܝܪܢܐܟ܆ ܘܐܝܬ ܚܕܪܗ ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܡܫܡܗܐ܆ ܘܢܦܠܐ ܢܨܝܒܝܢ ܘ ܡܕܝܕ ܘܡܪܥܝܬ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܒܣܘܓܐܗ ܒܓܘ ܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܬܐ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܡܠܠ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܢܗ܆ ܘܬܘܒ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܪܕܝܢ.

ܘܫܡܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܬܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܚܣܢܐ.

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ