ܡܪܕܝܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܪܕܐ ܐܘ ܡܪܕܝܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܡܥܪܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܫܝܪܢܐܟ܆ ܘܐܝܬ ܚܕܪܗ ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܡܫܡܗܐ܆ ܘܢܦܠܐ ܢܨܝܒܝܢ ܘ ܡܕܝܕ ܘܡܪܥܝܬ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܒܣܘܓܐܗ ܒܓܘ ܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܬܐ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܡܠܠ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܢܗ܆ ܘܬܘܒ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܪܕܝܢ.

Mardin in Turkey.svg

ܘܫܡܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܬܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܚܣܢܐ.

ܐܦ ܚܙܝEdit