ܡܫܝܚܝܘܬܐ

(ܨܝܒ ܡܢ ܡܫܝܚܝܬܐ)

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܘ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܘ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ Xριστός "ܡܫܝܚܐ") ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܡܫܝ̈ܚܝܐ (ܐܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ) ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܝܬ ܒܝܬ ܚܕ ܘܦܠܓܐ ܠܬܪܝܢ ܒ̈ܠܝܘܢܐ ܡܫܝ̈ܚܝܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܐܦ ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܝܬܝܪܐ ܦܪܝܣܬܐ ܒܥܠܡܐ܀