ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ (ܐܦ ܣܘܕܐܝܬ: ܥܐܕܐ ܪܒܐ) ܗܘ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܢ ܡܘܬܗ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܢܦܠ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕ"ܢܚܡܬܐ" (Auferstehung) ܡܢ ܫܢ̈ܝ 1512 ܠ1516 ܒܝܕ ܡܐܬܝܐܣ ܓܪܘܢܗܒܐܠܕ.

ܒܪ̈ܟܝܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܫܚܠܦ

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܪܝܟܐ
ܡܫܝܚܐ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!
ܡܪܢ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܫܚܠܦ