ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ (ܐܝܓܘܦܛܐܝܬ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲙⲁϩ ϣⲟⲩⲙⲧ܆ ܥܪܒܐܝܬ البابا شنودة الثالث܆ ܐܬܝܠܕ 3 ܒܐܒ 1923 ܘܡܝܬ 17 ܒܐܕܪ 2012) ܗܘܐ ܦܐܦܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܦܪܝܩܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܩܘܣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܥܕܬܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܐܝܓܘܦܛܝܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ܀

ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܫܡܐ ܪܘܫܡܝܐ

ܫܚܠܦ

ܫܡܗ ܪܘܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܐܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܡܪܩܘܣܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܝܓܘܦܛܝ̈ܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܀

ܡܘܠܕܐ ܘܚܝ̈ܐ

ܫܚܠܦ

ܐܬܝܠܕ ܫܢܘܕܐ ܒ3 ܒܐܒ 1923 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܣܝܘܛ ܒܡܨܪܝܢ ܥܠܝܬܐ. ܫܡܗ ܫܪܫܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܜܝܪ ܔܝܕ ܪܘܦܐܐܝܠ (ܥܪܒܐܝܬ نظير جيد روفائيل). ܗܪܓ ܡܪܕܘܬܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܘܐܟܫܪ ܒܕܪܓܐ ܥܠܝܐ܆ ܘܐܠܦ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܐܝܟ (ܡܫܡܫܢܐ܆ خادم)܆ ܘܬܘܒ ܡܠܦܢܐ ܘܐܡܘܪܐ. ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܒܫܡ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܣܘܪܝܝܐ ܒ18 ܒܬܡܘܙ 1954. ܘܐܣܬܝܡ ܫܢܘܕܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܒܫܢܬ 1971 ܒܬܪ ܢܝܚܬܗ ܕܦܐܦܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܡܒܘ̈ܥܐ

ܫܚܠܦ