ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܥܝܘܐܨ

ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܒܝܢܬ 1980 ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕܡܘܬܗ 2014܀

ܫܡܐ ܪܘܫܡܝܐ

ܫܚܠܦ

ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܘܕܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ ܬܐܒܠ܀

ܡܘܠܕܐ ܘܚܝ̈ܐ

ܫܚܠܦ

ܐܬܝܠܕ ܒܣܝܩܘܡ 21 ܢܝܣܢ 1933 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ܀

ܘܫܡܐ ܕܝܠܗ ܫܪܫܝܐ ܗܘܐ ܣܢܚܪܝܒ ܥܝܘܐܨ ܘܫܪܫܐ ܕܐܝܩܪܬܗ ܡܢ ܐܙܟ (ܒܝܬ ܙܒܕܝ)܀

ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܒܣܝܩܘܡ 6 ܚܙܝܪܢ 1954܆ ܟܢ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܟܢ ܒܓܕܐܕ܀

ܐܬܓܒܝ ܐܝܟ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܫܢܬ 1980܆ ܒܬܪ ܢܝܚܬܗ ܕܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܝܥܩܘܒ ܬܠܝܬܝܐ. ܡܝܬ ܙܟܝ ܥܝܘܐܨ ܒ21 ܕܐܕܪ ܒܫܢܬ 2014 ܒܩܝܠ ܒܓܪܡܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ