ܐܒܪܗܡ

ܕܒܝܚܘܬܐ ܕܐܝܣܚܩ ܒܝܕ ܪܡܒܪܢܛ.

ܐܒܪܗܡ (ܥܒܪܐܝܬ אַבְרָהָם) ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܡܫܝܚ̈ܝܐ ܘܕܡܫܠܡ̈ܢܐ܀

ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܬܒܥ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܠܚܪܢ ܘܠܟܢܥܢ ܘܠܡܨܪܝܢ܀