ܚܐܚ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܡܕܢܚ ܡܕܝܕ ܒܐܬܪܐ (ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ) ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܠܝܬܐ ܘܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܬܚܘܡܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܘܩܡܫܠܝ ܫܒܒܬܗ̊ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܬܝܡܢܐ.

ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܬ ܡܘܠܕܐ ܕܟܬܘܒܐ ܕܗܠܝܢ ܝܘܕ̈ܐ܂ ܚܐܚ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܢܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕ ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܕܕܟܝܪ ܫܡܗ̇ ܒܠܘܚܐ ܕܟܬܝܒܬܐ ܨܨܢܝܬܐ ܒܫܢܬ (ܦܢܛ) ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܂

ܚܪ̈ܒܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚ̈ܙܝܢ܂ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܪܕܘ ܡܓܘܫ̈ܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܐܚ ܘܐܬܘ ܠܣܓܕܬܐ ܕ ܡܫܝܚܐ܂ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܩܕܘ ܠܒܘܫܐ ܕܐܫܬܟܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܪܝܡ ܠܒܘܪܟܬܐ ܠܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܡܓܘܫ̈ܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܬܡܢ ܒܢܘ ܥܕܬܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܩܝܡܐ ܥܕܟܝܠ ܒܗ̇ ܒܚܐܚ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܘܠܐ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܀

ܒܬ̥ܪ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܬ 1914 - 1923 ܡ ܫܚܠܦ ܥܡܐ ܛܘܪܩܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܦܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܐ ܫܪܫܝܐ܆ ܘܐܘܒܕܘ ܩܢܝܢܘܗܝ ܘܐܢܫܘܗܝ ܒܢܓ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܆ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܘܐܬܓܠܘܝܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܡܐ ܕܦܫܘ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܡܢ ܆ ܘܠܐ ܦܫܘ ܝܘܡܢܐ ܬܡܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܡܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܢܛܪܝܢ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܚܝܝܢ ܒܙܘܥܢܐ ܘ ܒܕܚܠܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܢܚܬ ܠܐܬܪܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܫܬܐܣ ܠܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܙܐܠܝܢ ܘܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܚܣܟܗ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܛܪ ؛ ܘܚܝܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣܓܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܚܙܝ ܐܦ

ܫܚܠܦ