ܚܘܐ (ܥܒܪܐܝܬ :חַוָּה‎) ܗܝ ܐܢܬܬܗ ܕܐܕܡ ܘܐܢܬܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܦܘܬ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܐܬܒܪܝܬ ܒܬܪ ܒܪܝܬܐ ܕܒܥܠܗ ܘܡܢ ܐܠܥܗ ܐܫܬܩܠܬ܀

ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܒܝܕ ܠܘܩܐܣ ܩܪܐܢܐܟ