ܚܠܒܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܚܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܩܒܪܬܐ ܒܝܬ ܟܪܣܐ ܘܒܝܬ ܚܕܝܐ ܒܓܘܫܡ̈ܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܚܠܒܐ ܬܚܝܬ ܪ̈ܐܬܘܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܠܒܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܠܒܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܠܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܠܒ̈ܶܐ)