ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ (ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Παλαιὰ Διαθήκη) ܐܝܬܝܗ ܦܠܓܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ (ܦܠܓܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ) ܘܬܘܒ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܀

ܕܦܐ ܕܨܚܚܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܝܼܵܬܹܩܵܣ̈)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܺܝܰܬܺܝܩܰܐܣ̈)
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
 
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܥܠ ܢܘܠܐ (PDF file 36 MB)