ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ

ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ̊ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܒܫܡ (ܕܝܪ ܐܠܙܥܦܪܐܢ) ܕ ܐܬܒܢܝܬ ܒܫܢܬ 473 ܡ܆ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ :(دير الزعفران)܆ ܘܒܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ :(Deyrulzafaran)܆

ܕܝܪܐ ܕ ܙܥܦܪܐܢ (ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ) ܐܫܬܬܐܣ ܒܫܢܬ 473 ܡ

ܫܡܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐEdit

  • ܝܘܡܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܒܫܡ ܩܕܝܫܐ (ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ) ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܒܫܢܬ 793 ܘܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܡܒܪܟܬܐ ܕ ܡܪܕܝܢ ܆ ܕܗܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܨܒܬ ܘܚܕܬ ܠܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܨܒܬܗ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ.
  • ܘܬܘܒ ܐܬܟܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܫܡ ܩܕܝܫܐ ܥܢܘܝܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܐܬܐ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܥܠ ܒܙܒܢ ܩܪܒܐ ܐܝܬܝܘ ܕܝܪ̈ܝܐ (ܐܝܟ ܬܫܥܝܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ) ܚܕܟܡܐ ܓܪ̈ܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕ ܐܝܙܠܐ ܕܢܦܠ ܒܡܕܒܪܐ ܕ ܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܩܡܫܠܝ. ܘܬܘܒ ܐܬܟܢܝܬ ܕܝܪܐ ܕ ܙܥܦܪܐܢ ܐܘ ܟܘܪܟܡܐ ܒܫܡ ܡܪܝ (ܫܠܝܡܘܢ) ܕܝܪܝܐ ܕܫܬܐܣ ܠܕܝܪܐ ܒܫܢܬ 473 ܡ.

ܕܘܟܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐEdit

  • ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗܕܐ ܕܝܪܐ ܕܝܪܝܐ ܚܕ ܘ ܚܕ ܚܣܝܐ (ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܘܙܡܐܢ) ܕܐܬܐ ܗ̱ܘܐ ܒܬܪ ܟܘܟܒܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ) ܕܫܢܝ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܒܫܢܬ 1969 ܡ ܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܒܕܝܪܐ ܒܝܬ ܣܦܪܐ ܡܠܦܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܝܠܘ̈ܦܐ ܕܕܝܪܐ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ .

ܐܦ ܚܙܝEdit