ܦܐܦܐ ܐܘ ܦܦܐ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Papa܄ "ܐܒܐ") ܗܘ ܪܝܫܐ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܫܐ ܦܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܐܦܐ ܒܢܕܝܩܛܘܣ ܫܬܥܣܝܪܝܐ܀

ܛܘܦܣܐ ܕܦܐܦܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܪܗܘܡܝܐ

ܦܐܦܐ ܗܘ ܐܦ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܓܘܦܛܝܬܐ. ܗܫܐ ܦܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܐܦܐ ܫܢܘܕܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ Edit