ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ

ܩܠܐ ܕܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ ܒܩܝܢܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ

ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: κύριε "ܡܪܝ" ܘ ἐλέησον "ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ") ܗܝ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܕܩܠܐ ܐܠܨܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܫܝܚܝܬܐ (ܒܣܘܪܝܐܝܬ ܡܬܩܪܐ: ܡܪܢ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ)܀

ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐEdit

ܡܠܬܐ ܕܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ ܐܘ ܫܘܝܗ̇ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠ̈ܐ ܕܬܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ܇ ܐܘܟܝܬ ܥܕܬܐ ܒܝܙܢܛܝܬܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܘܪܝܐ ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ: "ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ܇ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ." (ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܝܡܝܢ)܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܘܿܪܝܸܐܠܲܝܣܵܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: .)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: .)