ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ

ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: κύριε "ܡܪܝ" ܘ ἐλέησον "ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ") ܗܝ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܕܩܠܐ ܐܠܨܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܫܝܚܝܬܐ (ܒܣܘܪܝܐܝܬ ܡܬܩܪܐ: ܡܪܢ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ)܀

ܩܠܐ ܕܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ ܒܩܝܢܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ

ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐEdit

ܡܠܬܐ ܕܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ ܐܘ ܫܘܝܗ̇ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠ̈ܐ ܕܬܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ܇ ܐܘܟܝܬ ܥܕܬܐ ܒܝܙܢܛܝܬܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܘܪܝܐ ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ: "ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ܇ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ." (ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܝܡܝܢ)܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܘܿܪܝܸܐܠܲܝܣܵܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: .)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: .)