ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܐܘ ܝܙܝܕ̈ܝܐ (ܟܘܪܕܐܝܬ: Êzidî ܐܘ 𐺀𐺨𐺏𐺋𐺨) ܐܘ ܕܣ̈ܢܝܐ ܐܘ ܟ̰ܷܠܟܳܝ̈ܶܐ (ܒܠܥܙܐ ܒܛܘܪܝܐ) ܐܢܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܟܝܬ ܕܬܘܕܝܬܐ ܐܝܙܝܕܝܬܐ܆ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܐܠܗܐ ܚܕ ܘܪܬܝܢ ܡܢ ܕܘܟܪܢ ܫܐܕܐ܆ ܒܝܫܐ ܡܪܘܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܝܗܒܝܢ ܠܗ ܐܝܩܪܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܗ.

ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܒܛܘܪ ܫܝܓܪ ܒܬܚܘܡܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1920

ܫܡܐ ܫܚܠܦ

ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܕܝܪܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܆ ܐܝܟ ܒܚܙܐܢܝ ܘܒܥܫܝܩܐ ܘܫܝܓܪ ܘܫܝܟܐܢ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܡܝܐ (ܣܘܪܝܬ) ܐܡܪܝܢ ܠܐܝܙܝܕ̈ܝܐ (ܕܣܢܝ̈ܐ).

ܘܬܘܒ ܕܝܪܝܢ ܒܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܩܡܫܠܝ ܘܓܪܟܗ ܫܐܡܘ ܘܣܛܪ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܝܕ ܘܟܡܐ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ.

ܘܗܢܘܢ ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܬܡܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܫܠܟܝ̈ܐ ܐܘ (ܓ̰ܷܠܟܳܝ̈ܶܐ) ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܡܝܐ (ܛܘܪܝܐ

ܬܘܕܝܬܐ ܫܚܠܦ

ܐܝܙܝܕܝܐ ܗܝܡܢܝܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܐܝܙܝܕܝܬܐ ܕܟܬܒܝܗ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܢܘܢ "ܟܬܒܐ ܐܘܟܡܐ" (𐺡𐺓𐺉𐺙 𐺍𐺒) ܘ"ܟܬܒܐ ܕܓܠܝܢܐ" (𐺝𐺄𐺨𐺁𐺨 𐺆𐺠𐺣𐺦)، ܘܐܠܗܗ̈ܘܢ ܫܡܗ 𐺊𐺋𐺀 ܐܘ 𐺀𐺠𐺠𐺀𐺧 ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܢܘܢ:

  • 𐺆𐺁𐺍𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܓܒܪܝܐܝܠ")،
  • 𐺗𐺏𐺍𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܥܙܪܐܝܠ")،
  • 𐺡𐺨𐺝𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܡܝܟܐܝܠ")،
  • Şifqayîl ("ܫܝܦܩܐܝܠ")،
  • 𐺋𐺍𐺋𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܕܪܕܐܝܠ")،
  • 𐺀𐺑𐺍𐺀𐺙𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܐܝܣܪܦܐܝܠ")،
  • 𐺒𐺡𐺢𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܫܡܢܐܝܠ")،
  • 𐺕𐺣𐺍𐺀𐺨𐺨𐺠 ("ܛܘܪܐܝܠ")
  • Ezazîl ("ܥܙܐܐܝܠ")،
  • ܘܪܝܫܗܘܢ Tawûsê Melek ("ܛܘܣܐ ܡܠܐܟܐ")܀

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ