ܐܪܒܐ (ܩܪܝܬܐ)

ܩܪܝܬܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܬܝܡܢ ܡܕܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܡܒܪܟܐ ܘܩܕܝܫܐ܆ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ ܒ ܐܪܟܚ ܆ ܘ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܡܬܟܝܢ .

ܐܩܪܒܬ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ ܒ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܒܫܢܬ 1915 ܘܙܟܬ ܥܡ ܐܚܘ̈ܬܗ ܒܐܓܘܢܐ ܐܙܟ (ܒܝܬ ܙܒܕܝ) ܆ ܘ ܥܝܢܘܪܕܐ ܆ ܘ ܟܦܫܢܐ

ܘܡܐ ܕܦܫܘ̱ ܡܢ ܥܡܗ ܐܬܓܠܘܝܘ ܠܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܆ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܕ ܢܨܝܒܝܢ ܆ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕ ܒܝܬ ܙܠܝܢ ܕܗܝ ܩܡܫܠܝ ܡܒܪܟܬܐ ܘܡܚܣܢܬ ܒܐܠܗܐ ܆ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܘܫܬܐܣ ܒܩܡܫܠܝ ܥܠ ܫܡܗܘܢ ܆ ܐܘܟܝܬ ܫܪܒܬܐ ܐܘ ܫܘܬܐ ܕ ܐܪܒܘܝ̈ܐ ܐܘ (ܐܪܒܘܝܶܐ). ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܐ.

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ