ܡܝܕܢ

ܡܝܕܢ ܐܘ ܡܝܕܘܢ ܐܘ ܡܕܘ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܕܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ. ܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪ̈ܕܝܢ܆ ܩܪܝܒܐ ܠܟܦܫܢܐ ܫܒܒܬܗ̇ ܘܬܘܒ ܠܒܣܒܪܝܢܐ (ܒܣܘܪܝܢܐ) ܚܬܗ̇. ܘܗܝ ܥܡܪܬܐ ܐܝܬܝܗ ܒܒ̈ܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 2009 ܐܝܬ ܒܗ̇ ܠܐܦܝ̈ ܚܡܫܝܢ ܒ̈ܬܝܢ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܥܕ̈ܢ ܘܚܕ ܟܗܢ (ܡܠܟܝ ܐܘܬܘܩ)܆ ܐܬܠܝܛܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܕܡܕ̈ܗܝܐ (ܡܕܘܝܐ) ܐܘܟܝܬ ܥܡܐ ܕܡܝܕܢ. ܒܗܢܐ ܠܥܙܐ ܡܕܘܝܐ ܐܝܬ ܬܘܪܓܡܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܦܫܝܛܬܐ ܡܢ ܡܠܦܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܘܙܠ ܒܪܫܒܐ܆ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܪܡܝܐ܀

ܠܦܦܐ:ميدن.jpg
ܩܪܝܬܐ ܕܡܝܕܢ ܒܛܘܪ ܥܒܕ̈ܝܢ

ܐܝܬ ܒܩܪܝܬܐ ܫܪ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܥܬܝܩ̈ܬܐ. ܡܬܠܐ ܕܫܡܗ̈ܐ ܕܝܠܗܝܢ܄ ܚܝܕܟܝܐ (ܒܝܬ ܚܝܕܐ) ܘܣܚܘܩܝܐ ܘܫܡܥܘܢܟܝܐ (ܒܝܬ ܫܡܥܘܢ) ܘܫܪܒܬܟܝܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܘܦܢܟܝܐ ܘܐܦܟܝܐ ܘܐܕܕܝܐ ܘܓܪܒܘܟܝܐ ܘܨܢܥܬܟܪܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐEdit