ܐܫܩܠܘܢ (ܥܒܪܐܝܬ אַשְׁקְלוֹן܆ ܥܪܒܐܝܬ عَسْقَلَان܆ ܠܐܛܝܢܐܝܬ Ascalonia܆ ܐܟܕܐܝܬ Isqalluna) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܦܬܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܬܝܡܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܗܘܬ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܦܠܫܬ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ. ܢܦܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܚܡܫܝܢ ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ ܠܬܝܡܢܐ ܕܬܠ ܐܒܝܒ ܘܬܠܬܥܣܪ ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ ܠܓܪܒܝܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܩܛܥܐ ܕܓܙܐ. ܐܫܩܠܘܢ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܒܬܫܥܝܬܗ̇ ܬܬܫܠܛ ܗܘܬ ܡܢ ܟܢܥܢ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܘܡܢ ܐܝܣܪ̈ܐܝܠܝܐ ܘܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܡܢ ܝܘܢ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܘܢܝܩ̈ܝܐ ܘܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܐܒܕܬ ܗܘܬ ܡܢ ܡܡܠܘܟ̈ܝܐ ܒܫܢܬ 1270. ܩܪܝܒܐܝܬ ܐܫܬܬܐܣܬ ܡܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܕܐܠܡܓܕܠ (ܥܪܒܐܝܬ المَجْدَل) ܒܕܪܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘܬܡܢ̈ܝܐ܀

ܐܫܩܠܘܢ