ܒܒܠ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܒܠ (ܥܪܒܝܐ: محافظة بابل‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܨܥܐ ܕܥܝܪܐܩ ܠܬܝܡܢܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܒܓܕܐܕ. ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 2.100.000 ܐܢܫ̈ܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܠܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܒܠ. ܐܝܬ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܒܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܒܠ ܥܬܝܩܬܐ ܘܗܝ ܐܪܫ(2014)ܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ.

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܒܠ


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ